O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala jsem specializační studium v klinické psychologii v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MZ ČR.

V letech 2014 - 2019 jsem pracovala jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem se vzdělávala v klinické psychologii. Z Psychiatrické nemocnice mám zkušenosti z několika oddělení - dětské oddělení, oddělení léčby závislostí, akutní příjmové oddělení všeobecné psychiatrie a psychoterapeutické oddělení. Od roku 2019 do 2022 jsem pracovala v ambulanci klinické psychologie v Institutu neuropsychiatrické péče a v ambulanci na Poliklinice Prosek. Od roku 2023 pracuji v ambulanci klinické psychologie Poliklinice Budějovická. Zároveň pracuji jako externí pedagog na Katedře psychologie Pedf UK a jako žurnální psycholog v Centru krizové intervence PN Bohnice. 5 let jsem pracovala jako externí pedagog na Vysoké škole obchodní, kde jsem vyučovala několik psychologických předmětů. 

Absolvovala jsem sebezkušenostní část pětiletého výcviku v psychoanalytické psychoterapii a dokončila komplexní pětiletý výcvik v kognitivně-behaviorální terapii u profesora Praška. Oba výcviky jsou akreditovány pro zdravotnictví. Mám absolvované vzdělání v kompletní krizové intervenci, prevenci sociálně- patologických jevů u dětí , terapeutické hypnóze, relaxačních metodách, behaviorální terapii tiků (CBIT) a dalších odborných kurzech (ROR, TAT, MMPI-II apod.).


V roce 2018 byla má práce "Zlé dítě. Diagnóza Aspergerův Syndrom?" oceněna Národní psychiatrickou cenou Vladimíra Vondráčka.


Pravidelně publikuji a přednáším na odborných konferencích, např.

  • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Závislosti: pro psychologické obory. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-1754-3.
  • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Zlé dítě. Diagnóza Aspergerův syndrom? Psychológia a patopsychológia dieťata. Bratislava: Výzkumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2017, 51(1),48-56  
  • Spoluautorka knihy Diagnostika a terapie ADHD : KŘÍŽOVÁ, Ivana. Pacient komorbidně užívající více návykových látek. MIOVSKÝ, Michal. Diagnostika a terapie ADHD: dospělí pacienti a klienti v adiktologii. Praha: Grada, 2018, s. 95-105. ISBN 978-80-271-0387-4.
  • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Poruchy chování, poruchy aktivity a pozornosti a závislosti ve školní třídě. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2019, VI(5), 6-14. ISSN 2336-1212.
  • KŘÍŽOVÁ, Ivana. Kde je hranice psychického zdraví? Poradce ředitelky mateřské školy [online]. 2019 [cit. 2019-11-24]. Dostupné z: https://poradcems.cz/hranice-psychickeho-zdravi/
  • KŘÍŽOVÁ, Ivana a Olga KLEMPÍŘOVÁ. Karta pacienta. Psychoterapie. 2018, 12(3), 221-233. ISSN 1802-3983.